საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20

გზამკვლევი

ეკონომიკური აგენტების საქართველოს კონკურენციის კანონმდებლობით გათვალისწინებული ძირითადი ვალდებულებები

კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის რიგი დებულებების განმარტება ევროკავშირის აღმასრულებელი და სასამართლო პრაქტიკის საფუძველზე

კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის რიგი დებულებების განმარტება ევროკავშირის აღმასრულებელი და სასამართლო პრაქტიკის საფუძველზე

ჯარიმების ოდენობის დადგენის სახელმძღვანელო პრინციპები

კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვა კონკურენციის-სამართლებრივ წარმოებაში

ვაჭრობაში ანტიდემპინგური ღონისძიების შემოღების მიზნით შესწავლის ორგანოში განცხადების შევსების გზამკვლევი სახელმძღვანელო

თანამშრომლობის პროგრამა - გზამკვლევი დოკუმენტი ეკონომიკური აგენტებისათვის

საჩივრის შევსების წესი და მისი დასაშვებობის პროცედურა

კონკურენციის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების კონკურენტულ გარემოზე ზეგავლენის შეფასებისა და განსახილველად სავალდებულო რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის შესახებ