საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70
სს „საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის“ და სს „არდი დაზღვევის“ საქმე
2024-02-13

სააგენტომ დასაშვებად ცნო სს „საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის“ მიერ სს „არდი დაზღვევის“ სადაზღვევო პორტფელის 100%-იანი წილის შეძენის გზით განსახორციელებელი კონცენტრაცია. სააგენტოს შეფასებით, კონცენტრაციის განხორციელების შედეგად, მონაწილე მხარეების და მათთან დაკავშირებული კომპანიების ერთობლივი საბაზრო წილი სამედიცინო დაზღვევის ბაზარზე იზრდება 35.6%-მდე, ხოლო ავტოდაზღვევის ბაზარზე 28.1% - მდე. ორივე შემთხვევაში ბაზრის კონცენტრაციის ინდექსი ზომიერად კონცენტრირებული ბაზრის საზღვრებში რჩება. საბაზრო წილის გათვალისწინებით, სააგენტომ სხვადასხვა პარამეტრების, მათ შორის ბაზრის სტრუქტურის გათვალისწინებით, დამატებით შეაფასა სამედიცინო დაზღვევის ბაზარი და შედეგად დაადგინა, რომ განსახორციელებელი კონცენტრაცია არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას  და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან.

დოკუმენტის ნახვა
ფ/პ იოსებ თათარაშვილისა და შპს „შარმ ტრეიდინგის“ საქმე
2023-12-29

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ ფ/პ იოსებ თათარაშვილისა და შპს „შარმ ტრეიდინგის“ მიერ ერთობლივი საწარმოს დაფუძნების გზით განხორციელებული კონცენტრაცია დასაშვებად ცნო. კონცენტრაციის კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადობის შეფასების მიზნით, სააგენტომ შეაფასა შესაბამისი ბაზრის როგორც იმპორტის, ასევე საბითუმო და საცალო მიწოდების დონე. სააგენტოს გადაწყვეტილებით, დადგინდა, რომ შესაბამისი ბაზარი დაბალკონცენტრირებულია და განხორციელებული კონცენტრაციის შედეგად ადგილი არ აქვს კონცენტრაციის ინდექსის არსებით ცვლილებას.


 
დოკუმენტის ნახვა
შპს „მნკორპის“ და შპს „ლექსველის“ საქმე
2023-12-05

სააგენტომ დასაშვებად ცნო შპს „მნკორპს“ და შპს „ლექსველს“ შორის განსახორციელებელი კონცენტრაცია. კერძოდ, შპს „მნკორპი“-ის საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს ფეროშენადნობთა წარმოება, ხოლო შპს შპს „ლექსველი“ ეკონომიკური საქმიანობას ახორციელებს სამშნებლო-დეველოპერულ სექტორში. სააგენტოს მიერ განხორციელებული ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობის ბაზარზე 2022 წლის ბრუნვის მოცულობამ  შეადგენა 8 084 435 501 ლარი, ბაზრის კონცენტრაციის მაჩვენებელი - ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსი HHI=63.96, რაც დაბალკონცენტრირებული ბაზრის მაჩვენებელია. გამომდინარე იქიდან, რომ შპს „მნკორპი“ კონცენტრაციის განხორციელებამდე არ მოქმედებს საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობის შესაბამის ბაზარზე, კონცენტრაციის განხორცილების შედეგად ადგილი არ ექნება კონცენტრაციის - HHI ინდექსის ცვლილებას.

დოკუმენტის ნახვა
შპს „რეპსოლის“ და შპს „იბერკომპანის“ საქმე
2023-12-05

სააგენტომ დასაშვებად ცნო კონცენტრაციის შესახებ შეტყობინება შპს „რეპსოლის“ მიერ შპს „იბერკომპანის“ საკუთრებაში არსებულ 4 ავტოგასამართ სადგურზე კონტროლის მოპოვების გზით განსახორციელებელი კონცენტრაციის შესახებ. კონცენტრაცია ეხება საავტომობილო საწვავის (ბენზინი, დიზელი) საცალო სარეალიზაციო ბაზარს. ეროვნულ დონეზე საცალო ბაზრის მოცულობამ 2022 წელს შეადგინა 1 311 160 ათასი ლიტრი, საცალო ბაზარზე მოქმედი კომპანიების რაოდენობა - 487, საცალო ბაზარზე მოქმედი ავტოგასამართი სადგურების რაოდენობა - 1250, ბაზრის კონცენტრაციის მაჩვენებელი ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსი HHI=949.7, რაც დაბალკონცენტრირებული ბაზრის მაჩვენებელია. კონცენტრაციის განხორციელების შედეგად ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსია HHI=950.30, ინდექსის ცვლილება ΔHHI=0.56. შესაბამისად, დაგეგმილი კონცენტრაციის შედეგად შესაბამის ბაზარზე ადგილი არ აქვს კონცენტრაციის ინდექსის არსებით ცვლილებას.

დოკუმენტის ნახვა
„ჯი ემ ეს სი საქართველოს სამედიცინო სერვისების კომპანიის“ და შპს „მედკაპიტალის“ საქმე
2023-09-01

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, სამედიცინო სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურების სექტორში დაგეგმილ კონცენტრაციაზე თანხმობა გასცა. საკითხი ეხება - შპს „ჯი ემ ეს სი საქართველოს სამედიცინო სერვისების კომპანიის“ მიერ შპს „მედკაპიტალში“ შპს „პსპ ფარმას“ 50%-იანი წილის შესყიდვას. სააგენტოს მიერ მიღებული და დამუშავებული მასალის მიხედვით დადგინდა, რომ აღნიშნული კონცენტრაცია „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის შესაბამისად, არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან.

დოკუმენტის ნახვა
„დიპლომატ ჯორჯიას“ და „კანტის“ საქმე
2023-08-22

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, სწრაფი მოხმარების პროდუქტების (“FMCG”) სექტორში „დიპლომატ ჯორჯიასა“ და  “კანტის“ კონცენტრაციაზე თანხმობა გასცა. საკითხი ეხებოდა - შპს „დიპლომატ ჯორჯიას“ მიერ შპს „კანტის“ 75%-იანი წილის შეძენას. სააგენტომ კონკურენტული გარემო შეაფასა საკვები და სასმელი პროდუქტების იმპორტისა და საბითუმო ვაჭრობის, ასევე, სადისტრიბუციო მომსახურების ბაზარზე. სააგენტომ დაადგინა, რომ განხორციელებული კონცენტრაცია, კონკურენციის კანონმდებლობის შესაბამისად, არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას და  კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადია.

დოკუმენტის ნახვა
„თეთრი კვადრატი ისანში“ და „ანაგი დეველოპმენტ 2“-ის საქმე
2023-08-22

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, დეველოპერულ ბაზარზე, „ანაგი დეველოპმენტ 2“-ის და „თეთრი კვადრატი ისანში“ კონცენტრაციაზე თანხმობა გასცა. საკითხი ეხებოდა - შპს „თეთრი კვადრატი ისანის“ მიერ შპს „ანაგისგან“ შპს „ანაგი დეველოპმენტ 2“-ის 50%-იანი წილის შესყიდვას. სააგენტომ შეაფასა საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობის ბაზარი.  აღნიშნული ბაზრის მოცულობამ, 2022 წელს,   8 084 435 501 ლარი შეადგინა, ბაზრის კონცენტრაციის მაჩვენებელი ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსი(HHI) 61.41-ია, რაც დაბალკონცენტრირებული ბაზრის მაჩვენებელია. კონცენტრაციის განხორციელების შედეგად HHI 64,14-ია, ხოლო ინდექსის ცვლილება ΔHHI მიხედვით 2,73. შესაბამისად, სააგენტოს გადაწყვეტილებით, დაგეგმილი კონცენტრაციის შედეგად, შესაბამის ბაზარზე, კონცენტრაციის ინდექსის არსებითად არ იცვლება და კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადია.

დოკუმენტის ნახვა
ფიზიკურ პირ თემურ ბოლქვაძის და „ლეგომეტალის“ საქმე
2023-05-18

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ ფ/პ თემურ ბოლქვაძეს მიერ შპს „ლეგომეტალის“ 100%-იანი წილის შეძენაზე თანხმობა გასცა. სააგენტომ კონკურენტული გარემო შეაფასა ფერადი ლითონის ჯართით ექსპორტის ბაზარზე, რომლის მოცულობა 2021 წელს შეადგენდა 271,7 მლნ ლარს, მონაწილე სუბიექტების რაოდენობა - 46, ბაზრის ბაზრის კონცენტრაციის (HHI) ინდექსი - 1 474,77, რაც საშუალოდ კონცენტრირებული ბაზრის მაჩვენებელია.   სააგენტოს პოზიციით, განხორციელებული კონცენტრაცია „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის შესაბამისად, არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან.

დოკუმენტის ნახვა
„რონიკოს“ და „ართთაიმის“ საქმე
2023-05-18

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ  შპს „რონიკოს“ მიერ  შპს „ართთაიმის“ 100%-იანი წილის შეძენაზე თანხმობა გასცა. სააგენტოს პოზიციით,  შპს „რონიკოს“ და შპს „ართთაიმს“ შორის განხორციელებული კონცენტრაცია არ ცვლის შესაბამისი ბაზრის სასაქონლო სტრუქტურას, და გამომდინარე აქედან, კონცენტრაცია  კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადია.

დოკუმენტის ნახვა
„სილქ როუდ ენჯინეარინგის“ და „ფარმარეას“ საქმე
2023-05-18

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ  შპს „სილქ როუდ ენჯინეარინგის“ მიერ  შპს „ფარმარეას“ 100%-იანი წილის შეძენაზე თანხმობა გასცა. სააგენტომ შეაფასა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკისა და მარაგ-ნაწილების პროდუქციული ბაზარი. სასოფლო-სამეურნეო მანქანებით, მოწყობილობებით და საკუთნოებით საბითუმო ვაჭრობის ბაზრის მოცულობა 2021 წელს შეადგენდა 169.3 მლნ ლარს, მონაწილე სუბიექტების რაოდენობა - 134, ბაზრის კონცენტრაციის (HHI) ინდექსი - 463,14, რაც დაბალკონცენტრირებული ბაზრის მაჩვენებელია. სასოფლო-სამეურნეო მანქანებით, მოწყობილობებით და საკუთნოებით იმპორტის  მოცულობა 2021 წელს შეადგენდა 186,4 მლნ ლარს, მონაწილე სუბიექტების რაოდენობა - 1175, ბაზრის კონცენტრაციის (HHI) ინდექსი - 463,14, რაც ასევე დაბალკონცენტრირებული ბაზრის მაჩვენებელია.

დოკუმენტის ნახვა