საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20

ეროვნული

კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონი

კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს დებულება

კონკურენციის შემზღუდველი ხელშეკრულების აკრძალვიდან გამონაკლისები

საჩივრის ფორმა, მისი წარდგენის წესი და საჩივრის დასაშვებობასთან დაკავშირებული პროცედურები და ვადები

საქმის მოკვლევის წესი და პროცედურა

კონცენტრაციის თაობაზე შეტყობინების წარდგენისა და განხილვის წესი

ბაზრის ანალიზის მეთოდური მითითებები

თანამშრომლობის პროგრამის პირზე გავრცელებისა და პირის „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის დარღვევისთვის ჯარიმის დაკისრებისგან სრულად ან ნაწილობრივ გათავისუფლების გამოყენების წესი

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონი

ვაჭრობაში ანტიდემპინგური ღონისძიების შემოღების შესახებ საქართველოს კანონი