საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70

განცხადების ფორმა (ანტიდემპინგური ღონისძიებისთვის)

ქვემოთ მოცემული ონლაინ ფორმა შეგიძლიათ შეავსოთ მხოლოდ კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის არსებობის შემთხვევაში

ან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ მითითებული დოკუმენტი, შეავსოთ და ხელმოწერილი გამოგზავნოთ ელ. ფოსტაზე info@gnca.gov.ge ან მოიტანოთ სააგენტოს ოფისში

ანტიდემპინგის გზამკვლევი

1. ზოგადი ინფორმაცია

ა) განმცხადებელი/განმცხადებლები:

განმცხადებლის უფლებამოსილება
სხვა მწარმოებლები საქართველოში
ბ) სავარაუდო დემპინგური პროდუქტის აღწერა თუ ერთზე მეტი პროდუქტია, შეავსეთ ეს განყოფილება თითოეული პროდუქტის დასახელებისთვის
გ) შესწავლის ობიექტის ექსპორტიორი ქვეყნების/კომპანიების აღწერა თუ ერთზე მეტი ექსპორტიორია, შეავსეთ ეს განყოფილება თითოეული ექსპორტიორისთვის ცალ-ცალკე
დ) შესწავლის ობიექტის იმპორტიორები საქართველოში
ე) ადგილობრივი მწარმოებლები, რომლებიც შესწავლის ობიექტს წარმოების პროცესში იყენებენ და მომხმარებლები:

2. სავარაუდო დემპინგი

ა) ნორმალური ღირებულება
ბ) საექსპორტო ფასი
გ) ფასების შედარება
დ) დემპინგური ზღვარი

3. ზიანი(ქვემოთ მოცემული კრიტერიუმებისთვის მიუთითეთ ბოლო სამი წლის მონაცემები)

ა) მსგავსი პროდუქტის ბაზრის მთლიანი მოცულობა საქართველოში, მათ შორის, ცალკე მსგავსი პროდუქტის წარმოების მოცულობა საქართველოში
ბ) დემპინგური იმპორტის მოცულობა და საბაზრო წილი
გ) დემპინგური იმპორტის ფასი
გ) დემპინგური იმპორტის ფასი

ე) განმცხადებლის ზიანის სხვა ფაქტორები

განმცხადებლის საწარმოო სიმძლავრეთა დატვირთულობის ხარისხი
განმცხადებლის გაყიდვების, ბაზრის წილის და ექსპორტის მაჩვენებლები
განმცხადებლის მიერ წარმოებული მსგავსი პროდუქტის გაყიდვების ფასი საქართველოში
განმცხადებლის მიერ საქართველოში გაყიდული მსგავსი პროდუქტის წარმოების ღირებულება
განმცხადებლის მოგების მაჩვენებლები
განმცხადებლის დასაქმების მაჩვენებლები
განმცხადებლის მიერ განხორციელებული ინვესტიციების მაჩვენებლები
მარაგების ცვლილება

4. მიზეზშედეგობრივი კავშირი

ა)დემპინგური იმპორტის გავლენა
ბ)სხვა ფაქტორების გავლენა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

5. დასკვნა

დასკვნა

6. განმცხადებლის მიერ ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის მოთხოვნა

(გთხოვთ, დაასახელოთ, კონკრეტულად რა სახის ინფორმაციის ცნობა გსურთ კომერციულ საიდუმლოებად - შესაბამისი დასაბუთების მითითებით)

7. განცხადებაზე თანდართული საბუთების ნუსხა

უფლებამოსილი ადგილობრივი ინდუსტრიის მონაწილეობა
დასახელება

ფაილი