საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20

განცხადების ფორმა მომხმარებლის უფლებების დაცვის თაობაზე

1. ინფორმაცია განაცხადის შემომტან პირზე

განმცხადებელი

განმცხადებლის წარმომადგენელი

მოვაჭრე

2.საქმის გარემოებების დეტალური აღწერა

დეტალური ინფორმაცია კანონის სავარაუდო დარღვევასთან დაკავშირებით, შესაბამისი ფაქტების, გარემოებების ან/და მტკიცებულებების მითითებით; ასევე, ინფორმაცია სავარაუდო დარღვევის ჯგუფურ ხასიათზე

3. მტკიცებულებები

1. მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს ზემოთ აღნიშნულ გარემოებებს (დანართი N )

4. ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის მოთხოვნა

(გთხოვთ, დაასახელოთ, კონკრეტულად რა სახის ინფორმაციის ცნობა გსურთ კომერციულ საიდუმლოებად - შესაბამისი მითითებით):

5. განცხადებაზე თანდართული საბუთების ნუსხა

დასახელება: