საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20

საჩივარი

1. ზოგადი მონაცემები

მომჩივანი

მომჩივანის წარმომადგენელი

მოპასუხე

საჩივრის სახე

(მითითება იმის თაობაზე, „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის რომელი მუხლის/მუხლების სავარაუდო დარღვევას აქვს ადგილი)

2.საქმის გარემოებების დეტალური აღწერა

(დეტალური ინფორმაცია კანონის სავარაუდო დარღვევასთან დაკავშირებით, შესაბამისი ფაქტების, გარემოებების, მტკიცებულებების, სავარაუდო შესაბამისი ბაზრის პროდუქციული და გეოგრაფიული საზღვრების მითითებით, ასევე, მსჯელობა დამდგარ ან მოსალოდნელ ქონებრივ ზიანზე)

3. მტკიცებულებები

1. მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს ზემოთ აღნიშნულ გარემოებებს (დანართი N )

4. ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის მოთხოვნა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

(გთხოვთ, დაასახელოთ, კონკრეტულად რა სახის ინფორმაციის ცნობა გსურთ კომერციულ საიდუმლოებად - შესაბამისი დასაბუთების მითითებით)

5.მითითება იმავე მხარეებს შორის, იმავე დავის საგანზე მიმდინარე ან/და დასრულებული სასამართლო დავის თაობაზე

(გთხოვთ, მიუთითოთ კონკრეტული მიმდინარე ან/და დასრულებული სასამართლო დავის თაობაზე და საჩივარს თან დაურთოთ აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

6.შენიშვნები და დამატებები

(ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა სამართლებრივი შედეგი შეიძლება დადგეს სააგენტოს მიერ საკითხის შესწავლის შემთხვევაში)

სხვა შენიშვნები და დამატებები:

სხვა შენიშვნები და დამატებები:

7. საჩივარზე თანდართული საბუთების ნუსხა

ფაილი