საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20

შეტყობინება კონცენტრაციის თაობაზე

1. ზოგადი მონაცემები

მონაწილე სუბიექტები

საკონტაქტო პირი და მისი საკონტაქტო მონაცემები (სახელი, გვარი, ელ.ფოსტა, ტელეფონი)

აირჩიეთ კონცენტრაციის ფორმა


2.ზოგადი ინფორმაცია კონცენტრაციის შესახებ

კონცენტრაციის ფორმა
კონცენტრაციის მიზანი

3.მონაწილე სუბიექტთა მახასიათებლები

ა) კონცენტრაციის მონაწილე მხარეების წილის მფლობელები
ბ) მონაწილე მხარეების ურთიერთდამოკიდებული ეკონომიკური აგენტები
გ) ,,ა“ და ,,ბ“ პუნქტებში აღნიშნული მონაცემების ამსახველი სქემა/დიაგრამა დანართის სახით (მიუთითეთ დანართის ნომერი)
დ) მიუთითეთ თქვენ მიერ აღნიშნული ეკონომიკური აგენტებიდან რომლები საქმიანობენ გაცხადებული კონცენტრაციის შესაბამის ბაზარზე
ე) მიუთითეთ დანართის სახით, ბოლო 3 წლის განმავლობაში ეკონომიკური აგენტის მიერ შეძენილი წილები ,,დ“ პუნქტში მითითებულ ბაზარზე მოქმედი ეკონომიკური აგენტებისაგან.

ვ) მიუთითეთ შეტყობინების ვალდებულების წარმოშობის წინა ფინანსური წლის განმავლობაში კონცენტრაციის თითოეული მხარის ბრუნვის მოცულობა:

ვ.1“ ქვეყნის შიდა ბაზარზე
შენიშვნა: თუ პირის სამეწარმეო საქმიანობა მიმდინარე წელს დაწყებულია, მაშინ მიეთითება მიმდინარე კალენდარული წლის განმავლობაში, კონცენტრაციის თაობაზე შეტყობინების წარდგენის მომენტისათვის არსებული წლიური ბრუნვა.
ვ.2.“ საერთაშორისო ბაზარზე (შიდა ბაზრის ჩათვლით)
შენიშვნა: თუ პირის სამეწარმეო საქმიანობა მიმდინარე წელს დაწყებულია, მაშინ მიეთითება მიმდინარე კალენდარული წლის განმავლობაში, კონცენტრაციის თაობაზე შეტყობინების წარდგენის მომენტისათვის არსებული წლიური ბრუნვა.

4.კონცენტრაციის დეტალური აღწერა

დაგეგმილი კონცენტრაციის შესაბამისი ბაზარი (შესაბამისი ბაზრის პროდუქციული, გეოგრაფიული და დროითი ჩარჩო);
მეთოდი, რომლითაც იხელმძღვანელეთ შესაბამისი ბაზრის განსაზღვრისას;
რა მიზნით ხორციელდება აღნიშნული კონცენტრაცია და რას გეგმავს კონცენტრაციის შედეგად შესაბამისი სუბიექტი (მისი უახლოესი 24 თვის ეკონომიკური და ბიზნეს გეგმები);
რა შედეგებს მოიტანს კონცენტრაცია ბაზარზე;
კონცენტრაციის დადებითი და უარყოფითი ზეგავლენების შესახებ ინფორმაცია;
გაქვთ თუ არა რაიმე სახის იურიდიული და ეკონომიკური კვლევა, რომელიც შეიძლება იძლეოდეს კვალიფიციურ პასუხს ზემოაღნიშნულ შეკითხვებზე (კვლევის შემთხვევაში დაურთეთ იგი შეტყობინებას დანართის სახით);
მინიმუმ სამი საკითხი, რამაც შეიძლება გავლენა იქონიოს საკითხის დადებითად ან უარყოფითად გადაწყვეტაზე და რაზეც უნდა იქნეს თქვენი აზრით სააგენტოს მიერ ყურადღება გამახვილებული.

5. დამატებითი შენიშვნები

(მიუთითეთ ზემოთ აღნიშნული მონაცემების გარდა, თქვენს ხელთ არსებული სხვა ინფორმაცია ან შენიშვნა, რომელიც, თქვენი აზრით, შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს გადაწყვეტილების მიღებისას)

კონცენტრაციის მონაწილე პირების წარმომადგენლების ხელმოწერა:

დანართები

დასახელება: