საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70
მოკვლევის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებები
დაუშვებლობის გადაწყვეტილებები
მოკვლევის შეწყვეტა
პირობითი ვალდებულებები
განუხილველად დატოვება
,,მეტრომარტის“ საქმე
2024-03-04

საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შპს „მეტრომარტის“ საჩივარზე დაუშვებლობის გადაწყვეტილება მიიღო. საკითხი ეხებოდა - შპს ,,სიბიდი დეველოპმენტის“ მიერ სავარაუდო დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებას. აგრეთვე. ამავე კომპანიის მიერ სავარაუდო არაკეთილსინდისიერ კონკურენციას. ასევე, საჩივარში მომჩივანი მიუთითებდა შპს ,,სიბიდი დეველოპმენტის“ და შპს ,,ეი ბი სი - ტელეკომ ჯის“ შორის სავარაუდო კონკურენციის საწინააღმდეგო შეთანხმების არსებობაზე.სააგენტოს გადაწყვეტილებით, საკითხის დასაშვებობის ეტაპზე დადგინდა, რომ კანონის დარღვევის გონივრული ეჭვი არ არსებობს, რადგან მომჩივანის მიერ მითითებულ გარემოებებში კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევა არ იკვეთებოდა. შესაბამისად, სააგენტომ მოკვლევის დაწყება მიზანშეუწონლად მიიჩნია.

დოკუმენტის ნახვა
,,ენსო ჯგუფის“ საქმე
2024-02-29

საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შპს ,,ენსო ჯგუფის“ საჩივარზე დაუშვებლობის გადაწყვეტილება მიიღო. საჩივარი ეხებოდა სსიპ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მხრიდან ეკონომიკური აგენტისთვის სავარაუდოდ ისეთი შეღავათის დაწესებას და დომინანტური მდგომარეობის შექმნას, რომელიც მას კონკურენტებთან ან პოტენციურ კონკურენტებთან შედარებით უპირატესობას ანიჭებდა, ზღუდავდა თავისუფალ ფასწარმოქმნას და კონკურენციას. სააგენტოს გადაწყვეტილებით, საკითხის დასაშვებობის ეტაპზე დადგინდა, რომ კანონის დარღვევის გონივრული ეჭვი არ არსებობს, რადგან მომჩივანის მიერ მითითებულ გარემოებებში კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევა არ იკვეთებოდა. შესაბამისად, სააგენტომ მოკვლევის დაწყება მიზანშეუწონლად მიიჩნია.

დოკუმენტის ნახვა
,,სკა ჯგუფის“ საქმე
2024-02-27

საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შპს ,,სკა ჯგუფის“ საჩივრის განუხილველად დატოვების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო. საჩივარში მომჩივანი მიუთითებდა შპს ,,დრო ჰელსის“ მხრიდან სავარაუდო არაკეთილსინდისიერ კონკურენციაზე. მომჩივანმა ისარგებლა საქართველოს კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებული უფლებით და მან სააგენტოში წარმოდგენილი საჩივარი გაიხმო.


საჩივრის განუხილველად დატოვება არ ართმევს პირს უფლებას, მომართოს საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს იმავე დავის საგანზე, იმავე საფუძვლით საკითხის შესწავლის მოთხოვნით. საჩივრის განუხილველად დატოვება არ ართმევს სააგენტოს უფლებას საჩივრის გახმობამდე წარმოდგენილი ინფორმაცია გამოიყენოს საკუთარი ინიციატივით მოკვლევის წარმოებისთვის.

დოკუმენტის ნახვა
,,დელტა დეველოპმენტ გრუპის“ საქმე II
2024-02-26

საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შპს „დელტა დეველოპმენტ გრუპის“ საჩივარზე დაუშვებლობის გადაწყვეტილება მიიღო. საკითხი ეხებოდა - შპს „ინტელექტ მარკეტისა“ და შპს ,,ჯი ემ ჯი ცენტრის“ მიერ დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებას, აგრეთვე ამავე კომპანიებისა და ფიზიკური პირის - არტიტტაია სირირატს შორის კონკურენციის საწინააღმდეგო შეთანხმებას. ასევე, საჩივარში მომჩივანი მიუთითებდა არაკეთილსინდისიერ კონკურენციაზეც. სააგენტოს გადაწყვეტილებით, საკითხის დასაშვებობის ეტაპზე დადგინდა, რომ კანონის დარღვევის გონივრული ეჭვი არ არსებობს, რადგან მომჩივანის მიერ მითითებულ გარემოებებში კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევა არ იკვეთებოდა. შესაბამისად, სააგენტომ მოკვლევის დაწყება მიზანშეუწონლად მიიჩნია.

დოკუმენტის ნახვა
სს „საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის“ და სს „არდი დაზღვევის“ საქმე
2024-02-13

სააგენტომ დასაშვებად ცნო სს „საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის“ მიერ სს „არდი დაზღვევის“ სადაზღვევო პორტფელის 100%-იანი წილის შეძენის გზით განსახორციელებელი კონცენტრაცია. სააგენტოს შეფასებით, კონცენტრაციის განხორციელების შედეგად, მონაწილე მხარეების და მათთან დაკავშირებული კომპანიების ერთობლივი საბაზრო წილი სამედიცინო დაზღვევის ბაზარზე იზრდება 35.6%-მდე, ხოლო ავტოდაზღვევის ბაზარზე 28.1% - მდე. ორივე შემთხვევაში ბაზრის კონცენტრაციის ინდექსი ზომიერად კონცენტრირებული ბაზრის საზღვრებში რჩება. საბაზრო წილის გათვალისწინებით, სააგენტომ სხვადასხვა პარამეტრების, მათ შორის ბაზრის სტრუქტურის გათვალისწინებით, დამატებით შეაფასა სამედიცინო დაზღვევის ბაზარი და შედეგად დაადგინა, რომ განსახორციელებელი კონცენტრაცია არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას  და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან.

დოკუმენტის ნახვა
,,სანტრეიდის“ საქმე
2024-02-07

საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შპს „სანტრეიდის“ საჩივარზე დაუშვებლობის გადაწყვეტილება მიიღო. საკითხი ეხებოდა - სს „ბაშკირეთის სოდის კომპანიის“ მხრიდან დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებას, ასევე, არაკეთილსინდისიერ კონკურენციას („კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6  და 113 მუხლები). გარდა ამისა, საჩივარში მომჩივანი მიუთითებდა კონკურენციის საწინააღმდეგო შეთანხმებაზეც (კანონის მე-7 მუხლი). სააგენტოს გადაწყვეტილებით, საკითხის დასაშვებობის ეტაპზე დადგინდა, რომ კანონის დარღვევის გონივრული ეჭვი არ არსებობს, რადგან მომჩივანის მიერ მითითებულ გარემოებებში არ იკვეთებოდა კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევა. შესაბამისად, სააგენტომ მოკვლევის დაწყება მიზანშეუწონლად მიიჩნია.

დოკუმენტის ნახვა
ფ/პ იოსებ თათარაშვილისა და შპს „შარმ ტრეიდინგის“ საქმე
2023-12-29

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ ფ/პ იოსებ თათარაშვილისა და შპს „შარმ ტრეიდინგის“ მიერ ერთობლივი საწარმოს დაფუძნების გზით განხორციელებული კონცენტრაცია დასაშვებად ცნო. კონცენტრაციის კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადობის შეფასების მიზნით, სააგენტომ შეაფასა შესაბამისი ბაზრის როგორც იმპორტის, ასევე საბითუმო და საცალო მიწოდების დონე. სააგენტოს გადაწყვეტილებით, დადგინდა, რომ შესაბამისი ბაზარი დაბალკონცენტრირებულია და განხორციელებული კონცენტრაციის შედეგად ადგილი არ აქვს კონცენტრაციის ინდექსის არსებით ცვლილებას.


 
დოკუმენტის ნახვა
კინოთეატრის ბილეთების ონლაინ რეალიზაციის საქმე
2023-12-29

საქართველოს კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ კინოთეატრების ბილეთების ონლაინ რეალიზაციის ბაზარზე „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის (კონკურენციის საწინააღმდეგო შეთანხმება) დარღვევა დაადგინა. კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს გადაწყვეტილებით, ჯამურად მილიონ ექსვსასი ათას ლარზე მეტი ოდენობით სანქცია დაეკისრა, როგორც მომჩივან (შპს „ელ.ბილეთები)“, ასევე მოპასუხე  მხარეებს  (შპს „თინეთი“ და და ერთიანი ეკონომიკური სუბიექტი „სადისტრიბუციო კომპანია“). მოკვლევის ფარგლებში, სს „თიბისი ბანკისა“ და TBC Bank Group PLC-ს მიმართ  კანონის მე-7 მუხლის დარღვევა არ დადგინდა. აგრეთვე, კანონის მე-6 მუხლის დარღვევა არ დადგინდა შპს „სადისტრიბუციო კომპანიის“ მიმართ.  გარდა ამისა,  კულტურული, გასართობი, შემოქმედებითი, სპორტული, დასვენებისა და ტურიზმის, საგანმანათლებლო, სატრანსპორტო თუ სხვა ტიპის ღონისძიებების/პროდუქციის/მომსახურების ბილეთების ონლაინ რეალიზაციის ბაზრის გაჯანსაღების მიზნით გაიცა სამი რეკომენდაცია შესაბამისი სუბიექტების მიმართ.

დოკუმენტის ნახვა
თხევადი და ბუნებრივი აირის ბაზრის მონიტორინგი
2023-12-29

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ საავტომობილო თხევადი და ბუნებრივი აირის ბაზრის მონიტორინგი დაასრულა. მონიტორინგის ფარგლებში შეფასდა ბაზრის სხვადასხვა დონე, კერძოდ იმპორტი, საბითუმო და საცალო. ანგარიშით გამოიკვეთა, რომ ბაზარი გამოირჩევა მოქმედი ეკონომიკური აგენტების სიმრავლით და  კონცენტრაციის შეფასების - ჰერფინდალ ჰირშმანის დაბალი ინდექსით. შესაბამისად, სააგენტო მიიჩნევს რომ შესაბამის ბაზარი/ბაზრები კონკურენტულია და არ არსებობის მასზე შემდგომი დაკვირვების მიზანშეწონილობა.

დოკუმენტის ნახვა
ფარმაცევტული ბაზრის საქმე
2023-12-29

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ ონკოლოგიური მედიკამენტების სახელმწიფო დაფინანსების პროგრამის ფარგლებში, 4 კომპანიის მიერ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის (შეთანხმებული ქმედება) დარღვევა დაადგინა. კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს გადაწყვეტილებით დადგინდა, რომ 2021-2023 წლებში (აგვისტოს ჩათვლით), 4 კომპანიის მიერ (ავერსი, გეფა, პსპ, მერმისი) ადგილი ჰქონდა ონკოლოგიური მედიკამენტების სახელმწიფო დაფინანსების პროგრამის ფარგლებში შეთანხმებულ ფასებს, ფასების ფიქსაციას. სააგენტოს გადაწყვეტილებით, კომპანიებს დაეკისრათ ჯარიმა, საერთო ჯამში 53 მილიონ ლარამდე.


მოკვლევის დაწყების საფუძველს, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ, 2023 წლის 23 მარტს ონკოლოგიური მედიკამენტების იმპორტიორი და რეალიზატორი კომპანიების მხრიდან ფასების ზრდის და ამავე მედიკამენტებზე იდენტური ფასწარმოქმნის შესახებ გასაჯაროვებული ინფორმაცია წარმოადგენდა.


 

დოკუმენტის ნახვა